Hoofdbestuur

Algemeen

Het besturen van een vereniging is een proces dat altijd in beweging is. Enerzijds door veranderende interne behoeften en anderzijds door maatschappelijke ontwikkelingen. Als bestuur proberen we, samen met onze vele vrijwilligers, daar op een zo goed mogelijke manier sturing aan te geven en zijn we verantwoordelijk voor het bij- en vaststellen van het beleid.

Om de betrokkenheid te optimaliseren kennen we binnen de vereniging 8 afdelingen; -afdeling voetbalzaken, -afdeling evenementen, -afdeling media, -afdeling accommodatie, -afdeling secretariaat, -afdeling vrijwilligers, -afdeling financiën en afdeling jeugd. Het bestuur vergadert eens in de 14 dagen en samen met de voorzitters van de afdelingen eens in de 6 weken.

Samen hebben we de volgende doelstellingen voor onze vereniging geformuleerd:

Hoofddoelstellingen

De vereniging optimaal laten functioneren als een sociaal netwerk in de wijk Zuid-Berghuizen, waar nodig en mogelijk in samenwerking met andere wijkgeoriënteerde organisaties, zodat alle leden kunnen deelnemen aan het verenigingsleven en, als ze dat willen, op passend niveau kunnen voetballen.

Subdoelstellingen
  • Het werken aan een in alle opzichten stabiele vereniging.
  • Het op een zo hoog mogelijk niveau laten spelen van de prestatieteams, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van het individu.
  • Alle voetballende leden een zo groot mogelijke spelvreugde bieden.
  • Een positieve bijdrage leveren aan het handhaven van maatschappelijk algemeen aanvaarde waarden en normen in de volle breedte van de vereniging en het uitdragen van maatschappelijke betrokkenheid.
  • Naast voetbalactiviteiten ook allerlei andere activiteiten organiseren.
Leden

Het hoofdbestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Wim Olde Kalter
  • Gerald Siers
  • Jan-Willem Olde Kalter
  • Adriaan Arends

Organogram

Organogram

Bekijk hier onze organisatiestructuur