Uitnodiging ALGEMENE LEDENVERGADERING SEIZOEN 2022-2023

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u namens het Hoofdbestuur uit voor het bijwonen van de
ALGEMENE LEDENVERGADERING SEIZOEN 2022-2023.

Deze wordt gehouden op maandag 20 november 2023 in ons clubgebouw.
Aanvang; 20.30 uur. Deze vergadering is toegankelijk voor alle leden.

AGENDA;

 1. Opening door de voorzitter, Wim Olde Kalter
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 22-11-2022
 4. Jaarverslag seizoen 2022-2023, Gerald Siers
 5. Financieel jaarverslag seizoen 2022-2023, Adriaan Arends
 6. Verslag kascommissie
 7. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten
 8. Benoeming kascommissie
 9. Vaststelling van de contributies
 10. Begroting seizoen 2023-2024, Adriaan Arends
 11. Vasstelling van de begroting seizoen 2023-2024
 12. Accommodatie
  Toelichting op de bouw van 6 nieuwe kleedkamers en de plannen voor het aanpassen van het terras

PAUZE

 1. Benoeming bestuursleden
  Periodiek aftredend en niet herkiesbaar Adriaan Arends. Het bestuur stelt Michel Koop voor als zijn opvolger.
  Tussentijds aftredend Jan-Willem Olde Kalter. Het bestuur stelt Sjoerd Jansen voor als zijn opvolger.
  Toelichting op toekomstige bestuursontwikkelingen
 1. Aandacht en waardering met huldiging jubilarissen en evt. leden van waardering en verdienste
 1. Vrijwilligersbeleid
  Door de werkgroep vrijwilligersbeleid, bestaande uit Stephanie Ankone, Sjors Huegen, Wally Mulder, Bart Olde Kalter, Robbin Olde Keizer, Brigit Siemerink en Martien Velthuis, is een nieuw vrijwilligersbeleid voor onze vereniging opgesteld. Tijdens de jaarvergadering presenteert de werkgroep dit nieuwe beleid.
 1. Mededelingen
 2. Rondvraag
 3. Sluiting
 4. De BAL wordt u aangeboden door ……. ???

 

# Vanaf 19.30 uur liggen de notulen (agendapunt 3) en de financiële jaarstukken
(agendapunten 5 en 10) ter inzage in de bestuurskamer.

Namens het hoofdbestuur van FC Berghuizen

Wim Olde Kalter, voorzitter.