De toekomst van het vrouwenvoetbal bij FC Berghuizen

Vooraanstaande positie

Al jarenlang heeft FC Berghuizen een grote meisjesafdeling en neemt zij met zowel het meisjes- als het vrouwenvoetbal een voorname positie in in Twente en zelfs in het oosten van het land.

De ambitie om met het eerste vrouwenteam op een zo hoog mogelijk niveau te spelen, heeft erin geresulteerd dat het eerste vrouwenteam nu op het hoogste amateurniveau speelt. Talentvolle speelsters uit de regio komen dan ook graag bij FC Berghuizen spelen. Helaas ontbreekt een tweede seniorenteam dat ondersteunend is aan het eerste. Wel is er sinds het seizoen 2021-2022 een recreatief vrouwenteam dat op de zaterdag speelt.

 

Eigen jeugd

Er zijn op dit moment nog maar weinig speelsters uit de eigen jeugd die de overstap naar het eerste vrouwenteam willen en kunnen maken. Hierbij spelen, naast het hoge niveau, ook de grote reisafstanden en de keuze om of op zondag of op zaterdag te willen spelen een bepalende rol.

Vanwege de toename en doorstroming van de meisjesteams zullen er in de toekomst steeds meer speelsters (zowel op prestatief als op recreatief niveau) vanuit de eigen jeugdopleiding de overstap naar de senioren gaan maken.

 

Kijken naar de toekomst

Kijkend naar de huidige situatie, zoals hierboven beschreven, en kijkend naar de interne behoeften en (mogelijke) maatschappelijke ontwikkelingen, willen we als FC Berghuizen graag antwoord op de volgende vragen:

1. Is het voor FC Berghuizen mogelijk en zinvol om structureel op het hoogste amateurniveau te blijven voetballen als er geen tweede team is dat ondersteunend is aan het eerste?

2. Is het voor FC Berghuizen mogelijk en zinvol om structureel op een hoog amateurniveau te blijven voetballen met voornamelijk speelsters uit de regio, of is het voor FC Berghuizen beter dat het eerste vrouwenteam uit voornamelijk speelsters uit de eigen jeugdopleiding bestaat, met de consequentie dat er op een lager niveau zal worden gespeeld, met een blijvend streven om op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen?

3. Hoe kan worden bereikt dat er meer speelsters uit de eigen jeugd doorstromen naar vrouwen 1?

4. Moet FC Berghuizen een zo hoog mogelijk prestatieniveau blijven nastreven op de zondag, of is een overstap naar de zaterdag gewenst/zinvoller?

5. Welke speeldag geniet de voorkeur van de huidige selectiespeelsters en wat is de voorkeur van onze huidige jeugdspeelster, de mogelijke, toekomstige selectiespeelsters?

6. Welke doelstellingen (zowel op prestatief als op recreatief niveau) moeten we met de damesafdeling nastreven en hoe kunnen we die doelstellingen bereiken?

 

Instellen werkgroep

Om deze vragen te beantwoorden heeft het bestuur hiervoor inmiddels een werkgroep ingesteld, bestaande uit 4 onafhankelijke personen. In deze werkgroep hebben zitting: Arnoud Veldhuis, Nadine van Asperen, Ronny Oude Velthuis en Richard Jansink.

 

Werkwijze en tijdpad:

1. De werkgroep stelt naar aanleiding van de opdracht een plan van aanpak op.

2. Het plan van aanpak wordt met het bestuur/(voorzitter) afdeling voetbalzaken besproken.

3. De werkgroep betrekt alle betrokken partijen (senioren zondag, senioren zaterdag, junioren, afdeling voetbalzaken enz.) bij het onderzoek.

4. Halverwege het onderzoek vindt er een tussenevaluatie met bestuur/(voorzitter) afdeling voetbalzaken plaats.

5. De werkgroep stelt een advies op en bespreekt dat met bestuur/(voorzitter) afdeling voetbalzaken.

6. Door de jaarvergadering van november 2022 wordt er een definitief besluit genomen.

 

Medewerking

Het bestuur vraagt, in het belang van de toekomt van het vrouwenvoetbal bij FC Berghuizen, aan alle leden en vrijwilligers om alle medewerking te verlenen aan het onderzoek als zij daar door de ingestelde werkgroep om gevraagd worden.Hoofdbestuur FC Berghuizen